git @ Cat's Eye Technologies Befunge-93 / master eg / rand2.bf
master

Tree @master (Download .tar.gz)

rand2.bf @masterraw · history · blame

    v @.<
 >94+  #  ^
 v   <  ^
 # >5*  >> ^
  2   56 ^
v?vv?v# ?#^?7^
999999 # 8 ^
76532  >1 > ^
+++++ v2?4  ^
    3  ^
>>>>>>>>>>>>>^