git @ Cat's Eye Technologies Befunge-93 / bef-man-page eg / rand2.bf
bef-man-page

Tree @bef-man-page (Download .tar.gz)

rand2.bf @bef-man-pageraw · history · blame

    v @.<
 >94+  #  ^
 v   <  ^
 # >5*  >> ^
  2   56 ^
v?vv?v# ?#^?7^
999999 # 8 ^
76532  >1 > ^
+++++ v2?4  ^
    3  ^
>>>>>>>>>>>>>^