git @ Cat's Eye Technologies Befunge-93 / fix-examples-attributions eg / beer9.bf
fix-examples-attributions

Tree @fix-examples-attributions (Download .tar.gz)

beer9.bf @fix-examples-attributionsraw · history · blame

1
2
3
4
5
6
7
8
9
c>s10>" llaw eht no "v
v2_v#.:g00" of beer" <
>0g>"elttob">:#,_$   |
v"wn pass it around "<
>"od eno ekaT"52*0v!:<
v"n the wall"*5201_, ^
>"o reeb fo selttob"0v
>:v     1<vp00.::-1g0<
^,_$\v   ^_>:#,_@