git @ Cat's Eye Technologies Befunge-93 / docs-updates eg / rand8.bf
docs-updates

Tree @docs-updates (Download .tar.gz)

rand8.bf @docs-updatesraw · history · blame

1
2
3
4
04v\1_v_v
@v?< :2\1
.10  -*++
^>>\1^>^>