git @ Cat's Eye Technologies Befunge-93 / docs-updates eg / easm.bf
docs-updates

Tree @docs-updates (Download .tar.gz)

easm.bf @docs-updatesraw · history · blame

>800p     11v
 v"love"0   < >+v
 v"power"0  < 1$:
 v"strength"0?^# <0
 v"success"0 ?v g 0
 v"agony"0  < 0 p
 v"beauty"0  < 0 9
      v ,<p 2
 >" eht si ">: |g +
 >" fo "> v  <0 -
 >25*"."^ >" "10^^_v
^         <