git @ Cat's Eye Technologies Befunge-93 / docs-updates eg / beer5.bf
docs-updates

Tree @docs-updates (Download .tar.gz)

beer5.bf @docs-updatesraw · history · blame

v>".llaw eht no reeb "v
9 v", "0"bottle"0" of"<
9 >"dnuora ti ssap ,n"v
* v 001"Take one dow"<
2 >".reeb fo "0"eltto"v
9 v"n the wall, "01"b"<
 >"o reeb fo "0"eltt"v
* v      <<   <
+ v > >v>  v ^01"bo"<
0^_v ,:^"s"< ^000p0 #<
0 v< ^_0g1-|v >>v  0
p   ^<  >v 0*,:  -
0 0>|>>v^ 0<,: 12^_0g1^
0 0 >|,:0>v ^_$|5>2*v|<
0 g. ^_^,:  >|5v,<@
>^>^ >  ^_^  >^>00g^