git @ Cat's Eye Technologies Befunge-93 / develop-2.25 eg / switchbx.bf
develop-2.25

Tree @develop-2.25 (Download .tar.gz)

switchbx.bf @develop-2.25raw · history · blame

  ^  ^  ^
 /-0 -v-1 -v-2 -\
 |>- ! #^_ :2 v|
 9^1 : <  v- <3
< < ^_ ^#!< >!|> >
 ||<v 4 :<v:< |
 >  >  ^  <
 | -> `! | >4-||
< <8v  <> :5v> >
 8>^ >:6-| v-< 4
 |^_ ^#`7 : _ v |
 \-7 -^-6 -^-5 -/
  v  v  v